Vanilla

We would like to invite you to an information blog dedicated to the online domain and a news latest technology.

Vanilla Gamerz Stadgar

§1 Föreningens namn Föreningens namn är Vanilla GamerZ

§2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Kristianstad.

§3 Föreningsform Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll och konfliktspelsförbund.

§4 Syfte Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel.

§5 Oberoende Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan på Vanilla GamerZ hemsida: http://www.vanilla.se/ . Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Styrelsen Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Revisorer För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1) Mötets öppnande
2) Mötets behörighet
3) Val av mötets ordförande
4) Val av mötets sekreterare
5) Val av två personer att justera protokollet
6) Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) Ekonomisk berättelse för förra året
8) Revisorernas berättelse för förra året
9) Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) Årets verksamhetsplan
11) Årets budget och fastställande av medlemsavgift
12) Val av årets styrelse
13) Val av årets revisor
14) Val av årets valberedare
15) Övriga frågor
16) Mötets avslutande

§12 Extra årsmöte Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. Det går inte att överlåta sin röst till någon annan i föreningen.På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas inte. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med 2/3 av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

§18 Regler på Vanilla Gamerz server/servers Dessa regler kan endast ändras om 2/3 i styrelsen godkänner de nya förslag/motioner som kommit in.

§19 Avtal med Vanilla Gamerz Huvudadmins Avtalet består i att Huvudadminsen äger nuvarande spelserver 2004 och föreningen står för finansieringen. I finansieringen ingår kostnad för: reparationer av servers, uppgradering av mjuk- och hårdvara, diverse plugins, lokalhyra (el & Internetuppkoppling) och eventuella övriga omkostnader. Admins står för fungerande servers, plugins och eventuella förflyttningar av servers.

§20 Webkonfiguration, serverkonfiguration och admin- & medlemsgränssnitt Dessa tillhör upphovsmakarna och kommer inte att tillhöra föreningen på något sätt. Dock kommer föreningen att få tillgång till dess funktionalitet enligt upphovsmakarnas bestämmelser.

RECENT POSTS

ARCHIVES

BLOGROLL

>